5549 sayılı ‘Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5.maddesi kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması uyumu sağlamak üzeri gerekli yetki ile donatılmış idari düzeyde görevli tayin edilmesi gereken tedbirlerin alınması konusunda işletme büyükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlülükleri ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirleme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.


İlgili kanun ile terörünün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek MASAK’ın görevleri arasına dahil edilmiştir.  
4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesinde ve MASAK 2. Sıra no.lu Genel Tebliğinde “Şüpheli İşlem” yükümlülükler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hali olarak tanımlanmıştır.


Bu tanımdan hareketle ülkemizde saygın ve güvenilir bir konuma sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. suç gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleci yasal düzenlemelere göstereceği uyumun ötesinde konunun toplumsal hayattaki tahribatını da göze alarak sosyal bir sorumluluk olarak görmekte ve mücadeleye önem vermektedir.


Politikasını; Ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve girişimlere dair hükümlere ve ülkemizdeki yaygın acente ve müşterisinin güveninin korunmasına yönelik inancı ve kararlılığına dayanmaktadır.

 

Konu hakkındaki Şirket Politikası detaylı olarak aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.